Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

W ramach konkursu dotyczącego naboru gmin do projektu pod nazwą “Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, realizowanym w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Miasto Mińsk Mazowiecki uzyskało grant w wysokości 20 100 zł co stanowi 91,5% maksymalnej kwoty jaką mogła uzyskać dana gmina.

Działanie dotyczy uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr X.113.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki obejmującej teren w północno – wschodniej części miasta (zgodnie z rysunkiem).

Konsultacje społeczne będą realizowane w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji, który uwzględnia metody i techniki, które pozwolą zaangażować jak największą grupę mieszkańców, zarówno dorosłych, jak i młodzież i dzieci, należą do nich:
- dwa narzędzia internetowe: Interaktywna internetowa mapa GIS oraz Platforma do konsultacji społecznych on - line (Wirtualny Punkt Konsultacyjny),
- spotkanie otwarte/konsultacje,
- punkt konsultacyjny,
- konsultacje pisemne.

Projekt zakłada objęcie okresu pomiędzy wyłożeniem projektu dokumentu planistycznego do publicznego wglądu, a przedłożeniem go Radzie Miasta do uchwalenia. Zainteresowane osoby prosimy o śledzenie strony BIP, na której będą publikowane informacje dotyczące terminów prowadzonej procedury planistycznej.

  • PLAKAT_Mińsk_Mazowiecki