Informacje z bieżącej działalności Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” dot. obniżenia podatków i podziału Mazowsza


Obniżając podatki, rząd nie może zapominać o rekompensacie dla samorządów

1. Na skutek zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w budżetach samorządów metropolii warszawskiej, którą tworzy 70 gmin i 9 powiatów, ubędzie ponad 1,3 mld zł rocznie. Ten ogromny ubytek będzie wynikał z:
• obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% (-595,6 mln zł),
• podwyższenia kosztów uzyskania przychodów (-323,1 mln zł),
• zwolnienia osób w wieku do 26 roku życia z podatku PIT (-201 mln zł),
• zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-184,3 mln zł).
2. Jednocześnie w ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost wydatków jednostek samorządu terytorialnego wynikający ze zwiększenia zakresu zadań oraz inwestycji, a także ze znacznego wzrostu kosztów wykonywania zadań, w tym kosztów pracy.
Dla przykładu, ceny w ofertach przetargowych są często o 50-80 proc. wyższe od cen kosztorysowych.
Poważnym problemem jest ogromna luka finansowa w oświacie, gdzie różnica między wydatkami a dochodami w 2018 r. wyniosła w skali całego kraju 23,45 mld zł. Otrzymana przez samorządy subwencja oświatowa nie pokryła nawet wynagrodzenia nauczycieli i innych osób zatrudnionych w oświacie. Dopłata z własnych środków stanowiła 54,3 proc. otrzymanej subwencji szkolnej.
Do usług świadczonych na rzecz mieszkańców, których koszty drastycznie rosną – niezależnie od samorządów, należy również transport publiczny oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku samej Warszawy koszty związane z gospodarką odpadami wzrosną z 366 mln zł w 2018 r. do 944 mln zł w 2019 r.
Wspomnieć należy również ogromne obciążenie, jakim dla powiatów jest przejmowanie zobowiązań szpitali.
3. Ponadto dodatkowe uszczuplenie budżetów samorządów może nastąpić w wyniku przebudowy funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych i wprowadzenia opodatkowania opłatą „przekształceniową” środków przenoszonych na Indywidualne Konta Emerytalne, co oznacza utratę należnych, przyszłych wpływów z PIT przez samorządy.
4. Trudna sytuacja finansów jednostek samorządu terytorialnego wymusi na samorządach zwiększanie zadłużenia. Jednak zdolność kredytowa wielu gmin i powiatów jest już na wyczerpaniu.
Mniej środków w budżecie miast, gmin i powiatów to ograniczenie możliwości ich rozwoju.
To mniej inwestycji w transport publiczny, infrastrukturę drogową, gorszej jakości edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia i inne usługi wynikające z zadań własnych samorządów. To również ograniczone możliwości sprostania nowym wyzwaniom, takim jak lokalna energetyka ze źródeł odnawialnych, ochrona klimatu i czystość powietrza.
Dodatkowo, wszystkie zmiany zapowiadane w ustawie o PIT, w połączeniu z odstąpieniem od działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych – co zakłada rządowy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – uniemożliwi budowanie przewag konkurencyjnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy w skali europejskiej, co wpłynie na spadek atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz całego kraju.
5. Samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” popierają obniżanie podatków, ale apelują do rządu o poszanowanie zasady pomocniczości i przestrzeganie Ustawy o finansach publicznych, która wymaga zapewnienia źródła finansowania ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Społeczności lokalne
i regionalne powinny aktywnie uczestniczyć w rozwoju, ale powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki. Malejące inwestycje samorządowe to mniejsze wpływy z podatków VAT i CIT, a w dalszej perspektywie także PIT. Zahamowanie rozwoju lokalnego i regionalnego to osłabienie całego kraju.
Dlatego samorządy apelują do Ministra Finansów o podjęcie kroków, które zabezpieczą budżety miast, gmin i powiatów przed ogromną dziurą finansową. Do głównych postulatów należą:
• Zrekompensowanie ubytków we wpływach JST z udziałów w podatku PIT.
• Przekazanie JST połowy wpływów z opłaty „przekształceniowej” (OFE).
• Zwiększenie wydatków budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia tak, aby zmniejszyć obciążenie społeczności lokalnych skutkami rosnącego niedoszacowania części oświatowej subwencji ogólnej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.
Więcej o roli samorządu w rozwoju Polski oraz jego dochodach, wydatkach, zadłużeniu, możliwościach rozwojowych i potrzebach inwestycyjnych – w raporcie dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego „Stan finansów JST” z 17 lipca 2019 r., przygotowanym przez Związek Powiatów Polskich (www.zpp.pl).


Skutki podziału Mazowsza według pomysłu PiS

Ewentualny podział województwa i wyodrębnienie z Mazowsza aglomeracji warszawskiej nie będzie miało żadnego wpływu na pozyskiwanie funduszy europejskich, a tylko narazi okrojony region na gigantyczne straty finansowe – utratę większości wpływów z CIT.
Pierwszym pretekstem podziału administracyjnego miała być troska o zachowanie po 2020 r. środków unijnych. Ten argument stracił już rację bytu. Od stycznia 2018 r. obowiązuje nowy podział statystyczny.
Na potrzeby unijnych wyliczeń nasze województwo traktowane jest jako dwa obszary NUTS2: Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny.
Tak naprawdę nie pojawia się nawet informacja, jaki kształt terytorialny miałyby nowe województwa, a pomysłodawcy takiej reformy nie podają żadnych danych pokazujących efekty takich zmian.

Lider biedy zamiast lidera rozwoju

Wydzielenie metropolii warszawskiej z Mazowsza nie dość, że nie przyniesie żadnej zmiany,
jeśli chodzi o fundusze europejskie, to jeszcze przyniesie negatywne konsekwencje dla pozostałej części Mazowsza – radykalnie ograniczy wpływy okrojonego regionu z podatku CIT. To w stolicy znajduje się większość firm – krajowych i zagranicznych – działających na Mazowszu. Nie można mówić o tym, że Warszawa i najbliższe jej okolice zawyżają statystyki, bo przede wszystkim wytwarzają dochody, dzięki którym możliwe jest utrzymanie wielu szpitali, instytucji kultury, dróg, połączeń kolejowych oraz innych ważnych dziedzin życia na całym Mazowszu.
Wyłączenie administracyjne tego terenu sprawi, że nowe województwo mazowieckie będzie miało niewiele mniejszą powierzchnię (ok. 85 proc. dotychczasowej) i mniej więcej połowę mieszkańców. Najważniejszy dochód województwa, czyli CIT, wyniesie zaledwie 13 proc. obecnych wpływów z tego tytułu.
Budżet nowego województwa mazowieckiego byłby zatem tak niski, że nie miałoby ono środków na swoje podstawowe zadania,a także na wkład własny do wielu projektów unijnych, które musi zrealizować, by poprawić jakość życia mieszkańców Mazowsza.
Nowe Mazowsze, już bez Warszawy, miałoby do utrzymania 76 proc. obecnie nadzorowanych dróg, blisko 50 proc. szpitali i instytucji kultury. W sumie spośród 117 wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek (szpitale, spółki, instytucje kultury) 45 związanych jest bezpośrednio ze stolicą,
58 z resztą województwa, a 14 ma charakter ogólnowojewódzki, co oznacza, że przy hipotetycznym podziale województwa instytucje te będą musiały zostać podwojone.

Warszawa motorem napędowym regionu

Warszawa wraz z obszarem metropolitalnym stymuluje rozwój regionu, a z efektów tych korzysta całe województwo. Stolica jest potężnym rynkiem pracy i chłonnym rynkiem zbytu dla produktów wytwarzanych przez tysiące lokalnych, rodzinnych firm na Mazowszu.
– Co taka zmiana oznaczałaby dla Warszawy? Jeszcze większe „janosikowe” – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Nie ma mowy o zrównoważonym rozwoju, gdy chce się utworzyć bardzo bogate województwo stołeczne, które za chwilę płaciłoby powiększone „janosikowe” (już nie tylko jako miasto, ale także jako województwo), i drugie województwo wokół, które zostałoby pozbawione większości dochodów. Wmawianie ludziom, że od tego przybędzie pieniędzy to populizm. Administracyjny podział to tworzenie podwójnej administracji, generowanie nowych kosztów, a przede wszystkim problemów rozwojowych – dodaje.

Pomysłodawcy podziału województwa przekonują, że Warszawa ma marginalny wpływ na rozwój pozostałej części Mazowsza. Jednak w przeprowadzonych przez Instytut Rozwoju analizach (pod kierownictwem prof. Jacka Szlachty) widać wyraźnie, że to błędna teza: dane dla lat 2004-2015 pokazują, że realny przyrost PKB na mieszkańca był na Mazowszu większy niż przeciętnie w kraju. Dzięki Warszawie, także NUTS mazowiecki – regionalny (czyli dla obszaru poza aglomeracją warszawską) rozwijał się dwukrotnie szybciej niż wschodnie województwa Polski. Mazowiecki regionalny poprawił swoją pozycję względem średniej UE28 z około 40 proc. do około 60 proc. PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej. W tym samym czasie pięć województw Polski Wschodniej zarejestrowało wzrost z ok. 40 proc. średniej UE28 do około 50 proc. średniej UE28. Tylko ktoś o bardzo złej woli, patrząc na te dane, może wyczytać co innego niż to, że Warszawa ma duży i pozytywny wpływ na rozwój całego województwa.

W poniedziałek, 30 września 2019 r., wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz kandydaci do Senatu podpisali deklarację wspólnych działań na rzecz jedności terytorialnej województwa mazowieckiego.

Biuro Stowarzyszenia „METROPOLIA WARSZAWA”

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • Skutki podziału Mazowsza według pomysłu PiS_Strona_3
  • Skutki podziału Mazowsza według pomysłu PiS_Strona_4
  • Obniżając podatki, rząd nie może zapominać o rekompensacie...
  • Obniżając podatki, rząd nie może zapominać o rekompensacie...