Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mińsk Mazowiecki

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione dla ZSP nr 1 takie pomoce dydaktyczne, jak: tablica interaktywna z projektorem ultra krótkoogniskowym, urządzenie pozwalające na przekaz dźwięku i interaktywny monitor dotykowy. SP nr 3 zyska interaktywny monitor dotykowy.

Wartość całkowita zadania wynosi 35 000,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 28 000,00 zł, a kwota środków własnych stanowi 20% i jest to 7 000,00 zł.

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych w ramach Programu pozwoli systematycznie podnosić kompetencje uczniów. Wpłynie na szerokie wykorzystywanie TIK i doprowadzi do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym będzie wspomagać proces kształcenia uczniów oraz podniesie poziom zajęć w szkole.

Podniesienie kompetencji oraz poszerzenie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Dostarczy uczniom nowych sytuacji do rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu będą cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między nauczycielami w tym zakresie przyczyni się do poprawy jakości kształcenia.

  • IMG-5810
  • IMG-5807
  • IMG-5788
  • IMG-5809