Starosta Miński: Wygaśnięcie rejestracji pojazdów bez ważnego przeglądu i OC
Starosta Miński opublikował ważne obwieszczenie dotyczące wygaśnięcia decyzji rejestracji pojazdów, które nie spełniają określonych wymogów prawnych. Jeśli Twój pojazd nie posiada ważnego badania technicznego ani obowiązkowego ubezpieczenia OC, ten komunikat może Cię dotyczyć.
  1. Wygaśnięcie decyzji rejestracji pojazdów bez ważnego badania technicznego i OC.
  2. Obwieszczenie opublikowane przez Starostę Mińskiego.
  3. Wykaz numerów rejestracyjnych dostępny w urzędach.
  4. Informacja podana do publicznej wiadomości.

Starosta Miński, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości, ogłasza wygaśnięcie decyzji rejestracyjnych dla pojazdów, które nie spełniają określonych wymogów. Decyzje te wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

W szczególności dotyczy to pojazdów, które nie posiadają ważnego okresowego badania technicznego i nie mają zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez okres dłuższy niż 10 lat bezpośrednio przed dniem wejścia w życie nowej ustawy. Jest to istotne dla właścicieli pojazdów, którzy mogą nie być świadomi, że ich rejestracja wygasa automatycznie.

Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów objętych tą decyzją został przekazany Staroście Mińskiemu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Lista ta jest dostępna w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego Starostwa Powiatowego oraz w Referacie Komunikacji w Sulejówku.

Starosta Miński informuje, że obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mińskiego oraz na stronie internetowej powiatu. Mieszkańcy powiatu mogą zapoznać się z pełną treścią obwieszczenia i sprawdzić, czy ich pojazd znajduje się na liście.

To ważne, aby właściciele pojazdów sprawdzili, czy ich pojazdy spełniają wymagania prawne, aby uniknąć problemów związanych z wygaśnięciem decyzji rejestracyjnych. W razie wątpliwości, warto skontaktować się z odpowiednim wydziałem komunikacji, aby uzyskać szczegółowe informacje.


Na podstawie: Powiat Miński