W dniu 12 grudnia 2019 r. Komisja Kwalifikacyjna powołana decyzją nr 119/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z dnia 22 listopada 2019 r., przeprowadziła II etap naboru do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, w oparciu o ogłoszenie nr 5/2019 r., do którego zakwalifikowano 8 kandydatów.

  1. Na testach sprawności fizycznej stawiło się 7 kandydatów.
  2. Komisja  kwalifikacyjna dokonała weryfikacji dokumentów kandydatów biorących udział w testach sprawności fizycznej t.j.: dowodu osobistego oraz zaświadczenia lekarskiego zgodnego ze wzorem zamieszczonym w ogłoszeniu. Wszyscy obecni na testach kandydaci przeszli pozytywnie weryfikację dokumentów.
  3. Po weryfikacji dokumentów przystąpiono do II etap naboru do służby w PSP t.j. testów sprawności fizycznej obejmujących konkurencję: podciąganie na drążku (mężczyźni),  rzut piłką lekarską (kobiety), bieg po kopercie, próba wydolnościowa (Beep Test)
  4. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej było zaliczenie każdej z trzech prób i osiągnięcie wyniku końcowego minimum 55 punktów (mężczyźni) i 45 pkt (dla kobiet).
  5. Komisja kwalifikacyjna w związku z tym, że żaden z kandydatów nie uzyskał wyniku końcowego – co najmniej 55 pkt (dla mężczyzn) i 45 pkt (dla kobiet) obniżyła minimalny wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet stosując się do zapisów w ogłoszeniu o naborze oraz § 10 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
  6. Po uwzględnieniu obniżonego kryterium punktowego oraz w oparciu o uzyskane wyniki do III etapu zakwalifikował się ostatecznie 1 kandydat do służby z numerem ewidencyjnym 3/N5/8.

Zakwalifikowany do III etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska120, 05-300 Mińsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 15:30 wymagane dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze.